Algemene voorwaarden

logofront

Controlicon Werkendam

Versie geldig vanaf 24 December 2012

Inhoudsopgave:

Overeenkomsten tot verkoop en levering

 1. Algemeen
 2. Levering
 3. Prijzen
 4. Risico
 5. Transport en verpakking
 6. Emballage
 7. Retentierecht
 8. Zichttermijn / Herroepingrecht
 9. Gegevensbeheer
 10. Garantie en Conformiteit
 11. Aanbiedingen
 12. Overeenkomst
 13. Afbeeldingen en Specificaties
 14. Overmacht
 15. Aansprakelijkheid
 16. Eigendomsbehoud
 17. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
 18. Levering en levertijd
 19. Betaling

 

Bijzondere voorwaarden ter zake van montage/installatiewerk

 1. Algemeen
 2. (Op)levering
 3. Omvang van de Werkzaamheden
 4. Meer-/minderwerk
 5. Garantie / aansprakelijkheid
 6. Reclame
 7. Betaling

 

Bijzondere voorwaarden betrekking hebbende op software, advisering.

 1. Algemeen
 2. Ontwikkeling
 3. Standaardpakket
 4. Advisering

 

Overeenkomsten tot verkoop en levering

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Controlicon. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Controlicon. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Controlicon behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Controlicon erkend.

1.4 Controlicon garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

Artikel 2: Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Controlicon bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument/afnemer binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Controlicon zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Controlicon geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 3: Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en exclusief 21% BTW.

 

Artikel 4: Risico

4.1 Het risico met betrekking tot de goederen door of in naam van Controlicon verkocht en/of te leveren aan de Wederpartij gaat op de Wederpartij over: in geval van goederen uit voorraad, op het moment dat deze ten behoeve van de Wederpartij worden afgezonderd; en in geval van andere goederen, op het moment van inlading van die goederen ten behoeve van het transport naar de Wederpartij of de door de Wederpartij aangeduide plaats, behalve indien en voor zover schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen.

4.2 Ongeacht wat overigens mocht zijn afgesproken ten aanzien van het risico, zal het in- en uitladen, het vervoer (transport) en de montage, installatie, en inbedrijfstelling van de goederen te allen tijde voor risico van de Wederpartij zijn.

 

Artikel 5: Transport en verpakking

5.1 De wijze van verpakking, transport, verzending enz. van goederen zal, indien geen nadere schriftelijke aanwijzingen door de Wederpartij aan Controlicon zijn verstrekt, door Controlicon geheel naar eigen inzicht en met redelijkerwijs te verwachten zorgvuldigheid worden bepaald, zulks onverminderd hetgeen is bepaald omtrent het transportrisico in artikel 4.1 van deze Voorwaarden.

5.2 Eventuele specifieke wensen van de Wederpartij met betrekking tot verpakking en/of transport, waaronder mede begrepen verplaatsing binnen het bedrijf of bedrijfsterrein, worden slechts uitgevoerd indien de Wederpartij de kosten hiervan vergoedt. Controlicon is voorts gerechtigd te besluiten specifieke wensen van de Wederpartij met betrekking tot verpakking en/of transport, ten aanzien waarvan partijen niet vooraf uitdrukkelijk zijn overeengekomen, niet te honoreren.

5.3 Controlicon is gerechtigd om in geval geleverde goederen een bepaalde, door Controlicon vast te stellen factuurwaarde niet overschrijden, administratiekosten in rekening te brengen.

 

Artikel 6: Emballage

6.1 Slechts duurzame emballage, en mits in goede en bruikbare staat, kan door Controlicon tegen kostprijsvergoeding worden teruggenomen, en alleen op voorwaarde dat deze emballage afzonderlijk op kostprijsbasis of de afleverdocumenten op de factuur is vermeld.

6.2 Indien geretourneerde duurzame emballage als bedoeld in Artikel 6.1 in duidelijk minder goede staat verkeert dan toen de goederen waarvoor deze emballage is gebruikt of heeft gediend ter verzending naar de Wederpartij werden ingeladen, is Controlicon gerechtigd de Wederpartij hiervoor een vergoeding te berekenen. De Wederpartij is niet gerechtigd om eenzijdig de waarde van de emballage dan wel enig ander bedrag ter zake van de emballage in mindering te brengen op het aan Controlicon verschuldigde.

 

Artikel 7:Retentierecht

7.1 Op alle goederen welke zich van of namens de Wederpartij onder Controlicon bevinden, ongeacht de oorzaak of reden daarvan, heeft Controlicon een retentierecht zolang de Wederpartij niet aan al zijn verplichtingen jegens Controlicon heeft voldaan.

7.2 Controlicon is gehouden de goederen bedoeld in Artikel 7.1 volgens goed koopmansgebruik te beheren of doen beheren, maar de Wederpartij zal geen enkel recht op vergoeding of schadevergoeding kunnen doen gelden in geval van geheel of gedeeltelijk tenietgaan of verlies van die goederen en/of schade aan die goederen buiten schuld van Controlicon, en het risico voor die goederen blijft dan ook bij de Wederpartij.

 

Artikel 8: Zichttermijn/Herroepingsrecht

8.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Controlicon heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Controlicon. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Controlicon er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

8.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals installatieservice en technische hulp.

8.3 Het herroepingrecht geldt niet voor:

 • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
 • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
 • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
 • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
 • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
 • de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

 

Artikel 9: Gegevensbeheer

9.1 Indien u een bestelling plaatst bij Controlicon, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Controlicon. Controlicon houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

9.2 Controlicon respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

9.3 Controlicon maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

Artikel 10: Garantie en Conformiteit

10.1 Controlicon staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

10.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Controlicon) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Controlicon. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Controlicon schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

10.3 Indien klachten van de afnemer door Controlicon gegrond worden bevonden, zal Controlicon naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Controlicon en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Controlicon) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Controlicon gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Controlicon voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

10.4 Controlicon is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

10.5 Deze garantie geldt niet indien:

 • zolang de afnemer jegens Controlicon in gebreke is;
 • de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.
 • de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Controlicon en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
 • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 

Artikel 11: Aanbiedingen

11.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

11.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Controlicon zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

11.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Controlicon slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

11.4 Aanbiedingen van Controlicon gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

11.5 Controlicon kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

11.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 12: Overeenkomst

12.1 Een overeenkomst tussen Controlicon en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Controlicon op haalbaarheid is beoordeeld.

12.2 Controlicon behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

Artikel 13: Afbeeldingen en Specificaties

13.1 Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Controlicon gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 14: Overmacht

14.1 Controlicon is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

14.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Controlicon alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

14.3 Controlicon behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Controlicon gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

14.4 Indien Controlicon bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 15: Aansprakelijkheid

15.1 Behalve indien en voor zover uit bepalingen van dwingend recht inzake (produkten)aansprakelijkheid anders mocht voortvloeien, is Controlicon niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, aan enig roerend of onroerend goed dan wel aan enige persoon, bedrijfsschade hieronder mede begrepen, bij de Wederpartij dan wel enige derde, welke schade direkt of indirekt is veroorzaakt door of verband houdt met enige door of namens Controlicon geleverde zaak of geleverd goed dan wel direkt of indirekt is veroorzaakt door of verband houdt met enig gebruik of enige toepassing of bewerking van een dergelijke zaak of goed of opslag of bewaring daarvan, dan wel montage, installatie of inwerkingstelling van een dergelijke zaak of goed, en de Wederpartij vrijwaart Controlicon uitdrukkelijk tegen aanspraken en vorderingen welke op enige dergelijke schade zijn gebaseerd of daarmee verband houden. Met in achtneming van het elders in dit Artikel gestelde, is Controlicon in ieder geval niet aansprakelijk voor schade of verlies direkt of indirekt veroorzaakt door:

 • onoordeelkundig gebruik van het geleverde of gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het redelijkerwijs geschikt is te achten dan wel voor een ander doel dan waarvoor het naar objektieve maatstaven geschikt is of voor een ander doel dan waarvan Controlicon redelijkerwijs mocht uitgaan dat het zou worden gebruikt;
 • onzorgvuldig gedrag van de Wederpartij, van het personeel van de Wederpartij of andere door hem ingeschakelde personen, of enige andere persoon aan de zijde van de Wederpartij;
 • inbreuk op enig octrooi, gebruiksmodel, merk, herkomstaanduiding, modelrecht, auteursrecht of naburig recht, recht op een halfgeleiderproduct of de topografie daarvan, recht op een database of andere gegevensverzameling, of enig ander recht van industriële of intellectuele eigendom of enig ander exclusief recht, of inbreuk op of schending van een licentie onder enig dergelijk recht, welke het direkt of indirekt gevolg is van gebruik en/of toepassing en/of openbaarmaking of verveelvoudiging van door of namens de Wederpartij verstrekte gegevens zoals bijvoorbeeld beschrijvingen, tekeningen, modellen, ontwerpen, enzovoort.

15.2 Indien Controlicon bij de montage en/of het bedrijfs-gereedmaken en/of de installatie van goederen behulpzaam is, zonder dat dit uitdrukkelijk in de opdracht is vermeld, geschiedt zulks steeds geheel voor risico van de Wederpartij.

15.3 Behalve in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Controlicon, is Controlicon niet aansprakelijk voor enige schade als bedoeld in Artikel 12.1 welke is veroorzaakt door of het gevolg is van enige door of namens Controlicon verrichte dienst.

15.4 Ter zake van verstrekte adviezen is Controlicon slechts aansprakelijk voor normaliter voorzienbare en vermijdbare tekortkomingen daarin, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid nimmer het bedrag van de voor de desbetreffende adviezen bedongen en ontvangen vergoeding te boven zal gaan.

15.5 Eventuele aansprakelijkheid van Controlicon is te allen tijde beperkt tot direkt veroorzaakte schade en is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Controlicon wordt vergoed; zonodig verstrekt Controlicon op verzoek van de Wederpartij informatie tot welk bedrag Controlicon verzekerd is. Indien Controlicon geen aansprakelijkheidsverzekering heeft is eventuele aansprakelijkheid van Controlicon te allen tijde beperkt tot het voor de desbetreffende zaak of in het desbetreffende geval gefactureerde netto-factuurbedrag.

15.6 Voldoening aan de geldende garantieverplichtingen en/of uitkering door de verzekeraar van Controlicon of betaling door Controlicon van de vastgestelde schade geldt als enige en algehele schadevergoeding. Voor het overige vrijwaart de Wederpartij Controlicon uitdrukkelijk en volledig.

15.7 Onverminderd hetgeen overigens in dit Artikel is bepaald, verjaart elke vordering tot schadevergoeding na verloop van één jaar nadat de schade zich heeft gemanifesteerd of is ontdekt of onderkend dan wel redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt of onderkend, en in elk geval na verloop van drie jaren na de levering.

15.8 Ten aanzien van goederen welke Controlicon van een derde heeft betrokken zullen de op de desbetreffende transactie toepasselijke (contracts- en/of garantie)bepalingen ook gelden jegens de Wederpartij, indien en voor zover Controlicon zich daarop beroept.

Artikel 16: Eigendomsbehoud

16.1 Eigendom van alle door Controlicon aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Controlicon zolang de afnemer de vorderingen van Controlicon uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Controlicon wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

16.2 De door Controlicon geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

16.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

16.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Controlicon of een door Controlicon aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Controlicon haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

16.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Controlicon zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

16.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Controlicon.

 

Artikel 17: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

17.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en dienstverleningen gedaan of uitgebracht, aangegaan, verricht of uitgevoerd door of namens Controlicon, is het Nederlands Recht van toepassing, met uitsluiting van toepasselijkheid van het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag).

17.2 Alle geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn of de uitvoering daarvan en welke niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank van het arrondissement waar Controlicon is gevestigd als rechter van eerste instantie, met dien verstande dat indien een bepaalde rechter dwingendrechtelijk als competente rechter is aangewezen, het geschil zal worden beslecht door de aldus aangewezen rechter als rechter van eerste instantie, een en ander onverminderd het recht van Controlicon om beslag te leggen en andere voorlopige maatregelen te nemen of te doen nemen op die plaats(en) en voor die rechtelijke instanties waar dit Controlicon wenselijk voorkomt.

17.3 Het in Artikel 17.2 bepaalde laat onverlet het recht van Controlicon om een geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies

 

Artikel 18: Levering en Levertijd

18.1 Behalve indien en voor zover schriftelijk anders overeengekomen, en onverminderd het bepaalde in Artikel 3 van deze Voorwaarden, geschieden leveringen franco bedrijf (of thuis) van de Wederpartij of andere door de Wederpartij tijdig opgegeven plaats. Voor orders of leveringen welke een bepaald bedrag niet te boven gaan, kan door Controlicon aan de Wederpartij een bedrag aan administratiekosten in rekening gebracht worden.

18.2Behalve indien en voor zover schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen, en onverminderd hetgeen in Artikel 4 is bepaald omtrent de overgang van het risico, geldt als leveringstijdstip het moment dat de goederen worden uitgeladen of gelost op de plaats waar deze moeten worden geleverd (de feitelijke overdracht); het voorgaande geldt ook indien Controlicon de goederen moet monteren, installeren en/of in bedrijf stellen.

18.3 De Wederpartij dient eventuele tekorten, manco's en beschadigingen binnen 24 uur na de levering schriftelijk rechtstreeks aan Controlicon te melden, bij gebreke waarvan de goederen geacht zullen worden de Wederpartij in goede orde, compleet en zonder schade of beschadigingen te hebben bereikt.

18.4 Controlicon is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties) welke gedeelten afzonderlijk kunnen worden gefactureerd, en alsdan is de Wederpartij verplicht op afzonderlijke facturen te betalen overeengekomen het in Artikel 19 van deze Voorwaarden bepaalde bedrag.

18.5 Behalve indien en voor zover schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen, hebben door of namens Controlicon bij de aanbieding of offerte opgegeven leveringstermijnen niet de strekking fataal te zijn, hetgeen onder meer inhoudt dat de Wederpartij bij niet-tijdige levering Controlicon uitdrukkelijk schriftelijk in gebreke dient te stellen voordat Controlicon in verzuim zal kunnen zijn.

18.6 Controlicon is verplicht de opgegeven levertijd of leveringstermijn zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige overschrijding daarvan, en bij overschrijding daarvan is Controlicon niet gehouden tot enige vergoeding van schade. Overschrijding van een levertijd of leveringstermijn geeft de Wederpartij niet het recht om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden dan wel afname van goederen te weigeren. In geval van excessieve overschrijding van een levertijd of leveringstermijn zullen partijen met elkaar in overleg treden.

18.7 Indien goederen niet binnen de levertijd of leveringstermijn door de Wederpartij worden afgenomen, of indien de Wederpartij een overeengekomen afroeptermijn niet in acht neemt, is Controlicon gerechtigd de desbetreffende goederen aan de Wederpartij te factureren, en is Controlicon voorts gerechtigd deze goederen naar eigen inzicht maar geheel voor rekening en risico van de Wederpartij op te (doen) slaan. In geval van niet-afname of niet-afroepen door de Wederpartij binnen de daarvoor geldende termijn zal Controlicon naar keuze nakoming door de Wederpartij kunnen vorderen dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Controlicon, in beide gevallen, om schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 19: Betaling

19.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling netto contant bij bestelling te geschieden, of binnen dertig dagen na factuurdatum te geschieden door storting of overmaking op een door Controlicon aangewezen bank- of girorekening. In geval van montage of installatie dient betaling te geschieden binnen dertig dagen na de dag waarop met de montage of installatie een begin is gemaakt of, indien de (aanvang van de) montage of installatie buiten toedoen van Controlicon is vertraagd, binnen dertig dagen na de dag waarop met de montage of installatie zonder de vertraging een begin zou worden gemaakt, met dien verstande dat indien Controlicon in overeenstemming met de bepaling van Artikel 26. van deze Voorwaarden termijnbetalingen heeft verlangd, betaling zal geschieden op de daarvoor geldende wijze. Controlicon is gerechtigd om een krediet beperkingtoeslag of betalingskorting toe te kennen welke vooraf wordt medegedeeld. De op de bank- en giroafschriften van Controlicon aangegeven valutadag waarop een betaling is ontvangen geldt als de dag waarop de betaling is geschied.

19.2 Iedere betaling van de Wederpartij strekt in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente en van de aan Controlicon verschuldigde incassokosten en administratiekosten, en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom, derhalve te beginnen met de oudste openstaande vordering.

 

 

Bijzondere voorwaarden ter zake van montage/installatiewerk

 

Artikel 20: Betaling

20.1 De hierna volgende bepalingen van deze Voorwaarden gelden naast en in aanvulling op de hiervoor in de Artikelen 1 t/m 19 bepaalde, tenzij hierna daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

20.2 Onder "Leverancier" wordt te zake van montage en/of installatiewerk mede verstaan, de bij het montage- of installatiewerk ingeschakelde derde-uitvoerder die namens de oorspronkelijke Leverancier het werk uitvoert.

20.3 Onder "Werk" wordt verstaan, de apparatuur, machine of installatie welk resulteert uit het door de Leverancier te verrichten montage- of installatiewerk of welke door de Leverancier bedrijfsklaar dient te worden gemaakt.

 

Artikel 21: Levering

21.1 Voor montage/installatiewerk en de daarmee gemoeide (op)leveringstermijn(en) is de schriftelijke orderbevestiging van de Leverancier bindend. De (op)leveringstermijnen nemen een aanvraag vanaf de laatste van de volgende data:

 • De datum van totstandkoming van de overeenkomst;
 • De datum waarop de Wederpartij alle noodzakelijke gegevens in bruikbare vorm aan de Leverancier heeft verstrekt;
 • De datum waarop de Leverancier de bedongen vooruitbetaling(en) heeft ontvangen; of
 • De datum waarop de Leverancier de door een bevoegde persoon goedgekeurde tekeningen, ontwerpen e.d. van de Wederpartij heeft ontvangen.

21.2 Voor overschrijding van de (op)leveringstermijn geldt het bepaalde van Artikel 18. van deze Voorwaarden onverkort. De Wederpartij is niet gerechtigd om in geval van vertraging in de levertijd als gevolg van overmacht aan de zijde van de Leverancier (Artikel 14.) afname van goederen of hun montage of installatie te weigeren dan wel de overeenkomst te annuleren. Zolang de Wederpartij haar verplichtingen niet stipt nakomt, kan de Leverancier de (op)levering opschorten.

21.3 De Wederpartij dient de Leverancier tijdig de vereiste keurings- of beproevingsfaciliteiten te verschaffen.Indien aan deze verplichting niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan, zal de leveringstermijn worden verlengd met de periode gedurende welke aan deze verplichting niet wordt voldaan.

21.4 Montage/installatie wordt als (op)geleverd beschouwd op het eerste van de volgende momenten:

 • Het moment waarop de wederpartij het Werk na inspectie heeft goedgekeurd;
 • Het moment waarop acht dagen zijn verlopen sedert de dag waarop de Leverancier de Wederpartij schriftelijk heeft medegedeeld dat het Werk geïnstalleerd, afgemonteerd en/of bedrijfsklaar is en van de Wederpartij geen schriftelijke aanmerkingen of klachten ten aanzien van het Werk zijn ontvangen;
 • Het moment waarop acht dagen zijn verlopen sedert de dag waarop de Leverancier de Wederpartij schriftelijk heeft medegedeeld dat het Werk geïnstalleerd, afgemonteerd en/of bedrijfsklaar is, en de Wederpartij heeft nagelaten het Werk binnen deze termijn te inspecteren dan wel te (laten) beproeven;
 • Het moment dat de Wederpartij het Werk feitelijk in gebruik heeft genomen, in verband waarmede bij ingebruikname van een deel dat deel als opgeleverd wordt beschouwd. Het ontbreken van een onderdeel dat door een derde (toe)leverancier diende te worden geleverd, is geen reden om het Werk als niet opgeleverd te beschouwen.

21.5 Kleine niet-essentiële gebreken worden door de Leverancier zo spoedig mogelijk hersteld of opgeheven en kunnen voor de Wederpartij geen reden zijn om aan een Werk goedkeuring te onthouden.

21.6 Adviezen, gegevens en suggesties van de Leverancier omtrent plaatsing en/of gebruik van het Werk en/of delen daarvan worden naar beste weten verstrekt doch nochtans zonder dat een bepaald resultaat wordt gegarandeerd.

 

Artikel 22: Omvang van de Werkzaamheden

22.1 De uit de voeren montage/installatiewerkzaamheden hebben de omvang zoals beschreven in de opdrachtbevestiging door de Leverancier en omvatten, indien en voor zover uitdrukkelijk overeengekomen, tevens begeleiding/instructie inzake gebruik en bediening van het Werk aan het daartoe door de Wederpartij aangewezen personeel. Een en ander zal nader in onderling overleg worden geregeld, zonder dat de Leverancier een bepaald resultaat garandeert ter zake van de begeleiding of instructie.

22.2 Behalve indien en voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoren de volgende werkzaamheden,leveringen en voorzieningen niet tot de verplichtingen van de Leverancier, en is de Wederpartij verplicht ervoor zorg te dragen dat deze zodanig tijdig worden verricht of uitgevoerd dat de door of namens de Leverancier te verrichten werkzaamheden geen vertraging ondervinden:

 • Grond-, bestratings-, hei-, breek-, funderings-, beton-, timmer- en stofferingswerk of andere bijkomende werken, van welke aard dan ook; de Wederpartij zal te allen tijde moeten zorgen voor een goede en constante bereikbaarheid van de plaats(en) waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd;
 • De vereiste hulp voor het plaatsen of verplaatsen van stukken, die redelijkerwijs niet door twee mensen te hanteren zijn, alsmede de te bezigen hijs- en/of hefwerktuigen en soortgelijke hulpmiddelen;
 • Het ter beschikking stellen, opstellen, en na voltooiing van de werkzaamheden van de Leverancier weer verwijderen van steigers, stellingen en ladders;
 • De levering van brandstoffen, energie en hulpmaterialen zoals perslucht, gas, water, elektriciteit, dieselolie en benzine, en aan- en afvoerleidingen, en de vereiste aansluitpunten, nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden en de eventuele beproeving en inbedrijfstelling;
 • De ter beschikking stelling van schakel- en beveiligingsapparatuur en leidingen voor de te leveren of te gebruiken elektromotoren en/of andere elektrische apparatuur, uitgezonderd aanloop- en regelweerstanden die deel uitmaken van de elektrische apparatuur.
 • Het tijdens de duur van de werkzaamheden ter beschikking stellen, in de directe nabijheid van de plaats(en) waar deze werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, van een droge, verwarmde, verlichte en afzonderlijk afsluitbare ruimte van voldoende omvang, als onderkomen voor de betreffende werklieden en voor het opslaan van de te verwerken of gebruiken materialen en gereedschappen en van persoonlijke eigendommen van de werklieden;
 • Werkzaamheden vereist om onderdelen die vuil zijn geworden of zijn beschadigd of ontregeld of welke niet meer functioneren, weer in goede en bruikbare staat te brengen, tenzij de verontreiniging of de beschadiging door de ondergeschikten van de Leverancier is geschied;
 • Het voor de oplevering van het Werk in gebruik stellen en/of houden van het Werk ten gerieve van de Wederpartij of diens opdrachtgever;
 • De voldoende verlichting en, indien van toepassing, het op de vereiste of gewenste temperatuur brengen en houden en/of in voldoende vochtigheidsgraad brengen en houden van de plaats(en) waar de werkzaamheden door de Leverancier dienen plaats te vinden, zodanig dat de montage/installatiewerkzaamheden zonder moeilijkheden doorgang kunnen vinden.

22.3 De Wederpartij dient voorts zorg te dragen voor tijdig aanvragen van en tijdig voldoen van het verschuldigde ter zake van voedingsleidingen, aansluitingen, precariorechten, Hinderwetvergunningen, vergunningen ingevolge de Wet Milieubeheer en overige wetgeving met betrekking tot het milieu, (ver)bouwvergunningen en dergelijke.

22.4 Behalve indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zullen vervangen, afkomende of verwijderde materialen eigendom van de Leverancier worden.

 

Artikel 23: Meer-/minderwerk

23.1 De Leverancier is gerechtigd om zonder voorafgaande toestemming van de Wederpartij meerwerk uit te (doen) voeren en door te berekenen, indien de kosten van het meerwerk niet meer bedragen dan tien procent (10%) van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.

23.2 Wijzigingen in een opdracht afkomstig van de Wederpartij of veroorzaakt of noodzakelijk geworden door wijziging van omstandigheden waardoor de oorspronkelijke overeenkomst niet (volledig) gehandhaafd kan blijven, worden als zijnde meerwerk uitgevoerd en doorberekend, dit binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid.

23.3 Voor meerwerk of minderwerk dat meer dan tien procent (10%) afwijkt van hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen dienen partijen met elkaar in overleg te treden over de te nemen maatregelen. In geval van annulering door de Wederpartij zal de Leverancier gerechtigd zijn de tot dan toe gemaakte kosten en geleverde goederen aan de Wederpartij te factureren.

 

Artikel 24: Garantie/aansprakelijkheid

24.1 De Leverancier garandeert dat de montage/installatiewerkzaamheden op zodanige wijze zullen worden uitgevoerd dat deze voldoen aan de overeengekomen specificaties en de daaraan in redelijkheid te stellen eisen. Ten aanzien van garanties op door of namens de Leverancier geleverde goederen welke na voltooiing van de montage of installatiewerkzaamheden deel uitmaken van een Werk geldt hetgeen is bepaald in Artikel 10. van deze Voorwaarden. De overige bepalingen ter zake van aansprakelijkheid zijn eveneens van overeenkomstige toepassing.

24.2 De Leverancier geeft uitdrukkelijk geen garantie op goederen die weliswaar door of vanwege de Leverancier worden gemonteerd, geïnstalleerd en/of in bedrijf gesteld, maar die niet door de Leverancier zelf zijn of worden geleverd. Voorts aanvaardt de Leverancier geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan ten gevolge van het monteren of installeren van door derden geleverde goederen of tengevolge van het in bedrijfstellen van een Werk waarvan dergelijke goederen deel uitmaken of waarin dergelijke goederen zijn gemonteerd of geïnstalleerd, terwijl de Leverancier tevens geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor montage- of installatiewerkzaamheden of in bedrijf stellingen die niet door of vanwege de Leverancier zijn verricht, of gebreken in het Werk die zijn veroorzaakt door producten van derden die bij de montage of installatie of inbedrijfstelling zijn gebruikt.

24.3 De Leverancier is niet aansprakelijk voor:

 • het ontwerp van het Werk en de delen en onderdelen daarvan en van de onderdelen van de afzonderlijke delen van het Werk, en alle andere gegevens en informatie welke niet van de Leverancier afkomstig zijn;
 • invloeden op en gevolgen voor een Werk dan wel enig onderdeel daarvan dan wel op goederen welke door of namens de Leverancier zijn geleverd en/of gemonteerd en/of geïnstalleerd, door toepassing of gebruik van materiaal en/of apparatuur en/of software en/of andere producten welke niet door de Leverancier aan de Wederpartij is of zijn geleverd dan wel door gebruik of toepassing van gebruiks- of bedieningsvoorschriften welke niet door de Leverancier zijn verstrekt;
 • niet stipte naleving van de gebruiks- of bedieningsvoorschriften en de gevolgen van dergelijke niet stipte naleving;
 • normale slijtage, en beschadiging en/of slijtage veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik, overbelasting of door invloed van abnormale of niet voorziene omstandigheden;
 • toepassing van wettelijk of van overheidswege voorgeschreven veiligheids- en/of milieunormen en de gevolgen van deze toepassing. Indien zich een geval als hier bedoeld voordoet, vervalt de garantieplicht van de Leverancier.

24.4 De garantiebepalingen van Artikel 10 van deze Voorwaarden zijn alle eveneens van toepassing op montage/installatiewerk, voor zover zij gezien het specifieke karakter van dit werk daarop van toepassing kunnen zijn. Dit betekent, onder anderen, dat de maximale duur van de garantie 12 maanden bedraagt zoals in Artikel 10 omschreven, en dat de garantie zich niet uitstrekt tot goederen en gebreken waarvoor de garantie ingevolge Artikel 10 niet geldt.

 

Artikel 25: Reclame

25.1 De Wederpartij is verplicht om reclames inzake de capaciteit uiterlijk binnen dertig (30) dagen nadat het Werk is opgeleverd schriftelijk rechtstreeks bij de Leverancier in te dienen. Voor het overige gelden de bepalingen omtrent reclames van Artikel 20. van deze Voorwaarden.

 

Artikel 26: Betaling

26.1 In aanvulling op de bepalingen van deze Voorwaarden omtrent betaling geldt, dat in geval van montage/installatiewerk de Leverancier gerechtigd is termijnbetalingen te verlangen op de volgende wijze:

 • een derde deel van de overeengekomen prijs bij het aangaan van de overeenkomst;
 • een derde deel van de overeengekomen prijs bij het ter beproeving of keuring dan wel ter verzending gereed staan van de goederen of de belangrijkste onderdelen daarvan; en
 • een derde deel binnen dertig (30) dagen na de dag waarop de tweede termijn van een derde deel is betaald.

 

 

Bijzondere voorwaarden betrekking hebbende op software, advisering.

 

Artikel 27: Algemeen

27.1 De hierna volgende bepalingen van deze Voorwaarden gelden naast en in aanvulling op het hiervoor in de Artikelen 1 t/m 26 bepaalde, tenzij hierna daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

27.2 Onder "Programmatuur" wordt verstaan, computerprogramma(s) vastgelegd op voor computer leesbare dragers of voor computer leesbaar materiaal en de daarbij behorende documentatie, ongeacht welke vorm deze documentatie heeft.

27.3 Onder "Standaardpakket" wordt verstaan, algemeen beschikbare en niet speciaal voor een Wederpartij ontwikkelde Programmatuur, al dan niet ten behoeve van de Wederpartij aangepast, gewijzigd of uitgebreid.

27.4 Onder "Advisering" wordt verstaan, het geven van adviezen op het gebied van automatisering en/of organisatie, het verrichten van toepasbaarheidsonderzoek, het verrichten van consultancy, het verrichten van systeemanalyse, het selecteren van apparatuur, het verlenen van ondersteuning bij de ontwikkeling van Programmatuur, het geven van onderricht, cursussen of trainingen, en/of het organiseren van cursussen of trainingen.

27.5 Onder "Leverancier" wordt mede verstaan, de bij de ontwikkeling van Programmatuur, of bij de ontwikkeling, aanpassing, wijziging en/of uitbreiding van een Standaardpakket, of bij het uitvoeren van Advisering ingeschakelde derde-uitvoerder of programmeur die namens de oorspronkelijke Leverancier de werkzaamheden uitvoert.

27.6 De Wederpartij is er voor verantwoordelijk dat alle voor de uitvoering van een overeenkomst benodigde, relevante of nuttige gegevens en informatie steeds tijdig en in voor de Leverancier geheel begrijpelijke en bruikbare vorm aan de Leverancier ter beschikking zullen worden gesteld; de kosten van de verkrijging en het in begrijpelijke en bruikbare vorm brengen en houden van dergelijke gegevens en informatie en van de ter beschikking stelling daarvan aan de Leverancier zijn voor rekening van de Wederpartij.

27.7 De Wederpartij is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing van Programmatuur en van hardware en van de door en/of namens de Leverancier te verlenen of verleende diensten. De Wederpartij is voorts verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing van de te hanteren administratie- en berekeningsmethoden, en de Wederpartij is verantwoordelijk voor het beveiligen van gegevens.

27.8 Indien ingevolge de overeenkomst door de Wederpartij materiaal, apparatuur en/of gegevens en informatie (waaronder mede begrepen gegevens en informatie op informatiedragers) ter beschikking dient of dienen te worden gesteld, is de Wederpartij ervoor verantwoordelijk dat deze voldoen aan de voor de uitvoering van de overeenkomst toepasselijke specificaties.

27.9 De Leverancier is gerechtigd om, in geval voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en informatie niet, niet volledig, niet tijdig, of niet in de juiste vorm aan de Leverancier ter beschikking zijn gesteld, of indien de Wederpartij anderszins niet voldoet aan zijn verplichtingen, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te staken; in een dergelijk geval zal de Wederpartij, onverminderd het rechtvan de Leverancier op vergoeding van schade, in elk geval aan de Leverancier de toepasselijke vergoeding verschuldigd zijn voor hetgeen reeds ter uitvoering van de overeenkomst is verricht, terwijl de Leverancier alsdan voorts gerechtigd is extra kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

 

Artikel 28: Ontwikkeling van specifieke Programmatuur

28.1 Ontwikkeling door de Leverancier van specifieke Programmatuur (maatwerk-Programmatuur) voor de Wederpartij zal plaatsvinden op basis van voorafgaande schriftelijke specificatie van de te ontwikkelen Programmatuur (waarbij tevens zal dienen te zijn vastgelegd op welke wijze de ontwikkeling zal geschieden), en voorts op basis van de door de Wederpartij voor de ontwikkeling aan de Leverancier ter beschikking gestelde gegevens en informatie; de Wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid, relevantie en betrouwbaarheid van deze gegevens en informatie.

28.2 Indien is afgesproken dat de ontwikkeling van Programmatuur in stappen of fasen zal gebeuren, is de Leverancier gerechtigd de werkzaamheden met betrekking tot een volgende stap of fase dan wel enig deel van die werkzaamheden uit te stellen of op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de voorafgaande stap(pen) of fase(n) schriftelijk heeft goedgekeurd.

28.3 Partijen kunnen wijzigingen en/of uitbreidingen van de overeengekomen werkzaamheden overeenkomen. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal de Leverancier de Wederpartij mededelen welke prijsverhoging de gewenste of overeengekomen wijziging(en) en/of uitbreiding(en) met zich mee zal (zullen) brengen. In geval van wijziging of uitbreiding zal de levertijd, dan wel het tijdstip waarop de werkzaamheden zullen worden voltooid, navenant worden verlengd of opgeschoven.

28.4 Indien aan de Leverancier tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden blijkt dat een wijziging en/of uitbreiding daarvan noodzakelijk of wenselijk is, zal hij de Wederpartij daarover inlichten waarbij, in geval voor de ontwikkeling van de Programmatuur een vaste prijs is overeengekomen, de Leverancier de Wederpartij zal mededelen welke prijsverhoging de wijziging of uitbreiding met zich zal brengen; indien de Wederpartij alsdan niet binnen veertien dagen schriftelijk met de voorgestelde wijziging(en) en/of uitbreiding(en) en de daaraan verbonden prijsverhoging heeft ingestemd, zal de Leverancier gerechtigd zijn de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of te staken, in welk geval de Wederpartij gehouden zal zijn voor de reeds verrichte werkzaamheden de Leverancier een vergoeding te betalen op basis van de toepasselijke tarieven van de Leverancier, zulks onverminderd het recht van de Leverancier tot het vorderen van schadevergoeding. Indien de Leverancier de Wederpartij omtrent een noodzakelijke of gewenste wijziging of uitbreiding inlicht, zal de levertijd, dan wel het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden, tenminste met drie weken worden verlengd of opgeschoven, terwijl voorts, indien een wijziging of uitbreiding van de werkzaamheden plaatsvindt, de levertijd dan wel het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden navenant verder zal worden verlengd of opgeschoven.

28.5 De Leverancier zal de te ontwikkelen Programmatuur conform de specificatie bedoeld in Artikel 28.1 gebruiksklaar opleveren. Na de gebruiksklare oplevering wordt de Programmatuur geacht door de Wederpartij te zijn aanvaard. Indien een test is afgesproken zoals hierna in Artikel 28.6 vermeld, wordt de Programmatuur geacht te zijn aanvaard na aanvaarding door de Wederpartij dan wel veertien dagen na de gebruiksklare oplevering indien de Wederpartij alsdan de Leverancier niet schriftelijk omtrent eventuele gebreken mocht hebben geïnformeerd zoals hierna in Artikel 28.8 vermeld.

28.6 Indien en voor zover dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen, is de Wederpartij gerechtigd de Programmatuur gedurende veertien dagen na de gebruiksklare oplevering te testen of doen testen. Tenzij schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen, zal de test bestaan uit de uitvoering van een door de Wederpartij samengestelde verzameling van testgevallen, welke door de Wederpartij ten behoeve van de test voldoende tijdig vóór de gebruiksklare oplevering en in voor de Leverancier begrijpelijke en bruikbare vorm aan de Leverancier ter beschikking zullen worden gesteld.

28.7 Indien tijdens de uitvoering van de test als bedoeld in Artikel 28.6 blijkt dat de voortgang van de test belemmerd wordt door gebreken in de Programmatuur, zal de Wederpartij de Leverancier hieromtrent zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk informeren; in zo'n geval zal de testperiode van veertien dagen worden onderbroken totdat de gebreken zijn hersteld.

28.8 De Wederpartij is gehouden om, indien tijdens de uitvoering van de test bedoeld in Artikel 28.6 blijkt dat de Programmatuur gebreken heeft en niet aan de voorafgaand schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet, de Leverancier hieromtrent onmiddellijk na de afloop van de testperiode zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk te informeren, waarna de Leverancier de genoemde gebreken binnen een redelijke termijn zal herstellen; dergelijk herstel zal alleen dan kosteloos kunnen geschieden wanneer voor de ontwikkeling van de Programmatuur een vaste prijs is overeengekomen; in andere gevallen zullen de kosten van herstel aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

28.9 In geval van ontwikkeling van Programmatuur bedraagt de garantieperiode, in afwijking van de periode genoemd in Artikel 29.1 van deze Voorwaarden, drie maanden na aanvaarding; gedurende deze periode zal de Leverancier naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen wanneer de Programmatuur niet aan de voorafgaand schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet. Alleen indien voor de ontwikkeling van de Programmatuur een vaste prijs was overeengekomen, zal dergelijk herstel kosteloos geschieden, tenzij de gebreken veroorzaakt zijn door of verband houden met gebruiksfouten aan de zijde van de Wederpartij of andere niet aan de Leverancier toe te rekenen oorzaken, of wanneer de gebreken bij de uitvoering van de test bedoeld in Artikel 28.6 hadden kunnen worden vastgesteld. Indien geen vaste prijs was overeengekomen zullen de kosten van herstel steeds aan de Wederpartij in rekening kunnen worden gebracht. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. Voorts vervalt de garantie indien de Programmatuur door anderen dan de Leverancier is aangepast of gewijzigd. De garantie geldt niet ten aanzien van gebreken welke zijn veroorzaakt door of verband houden met het zogenaamde millenniumprobleem. De Leverancier garandeert niet dat de Programmatuur zonder onderbreking of zonder gebreken zal functioneren of dat alle gebreken zullen worden hersteld of verbeterd.

28.10 Wanneer voor de Programmatuur met de Leverancier een onderhoudsovereenkomst is gesloten is de Wederpartij gehouden de Leverancier terstond schriftelijk en op voldoende duidelijke wijze de in de Programmatuur geconstateerde gebreken mede te delen. De Leverancier zal alsdan na ontvangst van deze mededeling naar beste vermogen de gebreken herstellen indien de Programmatuur niet aan de specificaties bedoeld in Artikel 28.1 voldoet. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder het onderhoud. Indien gebreken zijn veroorzaakt door of verband houden met gebruiksfouten aan de zijde van de Wederpartij of andere niet aan de Leverancier toe te rekenen oorzaken, is de Leverancier gerechtigd aan de Wederpartij de kosten van herstel in rekening te brengen. Indien gebreken zijn veroorzaakt door of verband houden met enige wijziging of aanpassing van de Programmatuur door anderen dan de Leverancier zal Leverancier gerechtigd zijn geheel van herstel af te zien dan wel, wanneer tot herstel wordt overgegaan, aan de Wederpartij de kosten van herstel in rekening te brengen.

28.11 Behalve indien en voor zover anders mocht zijn overeengekomen, en op voorwaarde dat de Wederpartij zijn verplichtingen jegens de Leverancier is nagekomen, kan de Wederpartij zonder beperkingen gebruik maken van de door de Leverancier speciaal voor de Wederpartij ontwikkelde Programmatuur.

28.12 De Leverancier is te allen tijde gerechtigd om door, namens of in opdracht van hem ontwikkelde Programmatuur zelf te gebruiken, toe te passen en verder te ontwikkelen en door anderen te doen gebruiken, toepassen en/of verder ontwikkelen.

 

Artikel 29: Standaardpakket

29.1 Indien de Leverancier de Wederpartij het recht tot gebruik van een door de Leverancier ontwikkeld Standaardpakket verleent, omvat dit slechts het niet-exclusieve recht tot gebruik van het Standaardpakket op de wijze als hierna omschreven.

29.2 Het Standaardpakket mag door de Wederpartij uitsluitend op één verwerkingseenheid worden gebruikt, met dien verstande, dat de Programmatuur van het Standaardpakket bij een eventuele storing tijdelijk op een andere verwerkingseenheid mag worden gebruikt, doch slechts totdat de storing is opgeheven.

29.3 Indien en voor zover door de Leverancier geen andere voorwaarden zijn gesteld, is de Wederpartij gerechtigd voor beveiligingsdoeleinden ten hoogste twee back-up kopieën van het Standaardpakket te maken; deze kopieën zullen alleen mogen worden gebruikt ter vervanging van onbruikbaar geraakt origineel materiaal. De kopieën moeten worden voorzien van dezelfde labels en dezelfde indicaties als het originele materiaal.

29.4 Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier zal het gebruiksrecht ten aanzien van een Standaardpakket niet aan derden mogen worden overgedragen. Het is de Wederpartij voorts niet toegestaan om een Standaardpakket of enige kopie daarvan te verkopen, te verhuren, te vervreemden, aan derden in gebruik te geven of ter beschikking te stellen, dan wel ten behoeve van derden te (doen) gebruiken, of tot voorwerp van een zekerheidsrecht te maken.

29.5 De broncode van de Programmatuur van een Standaardpakket zal aan de Wederpartij niet ter beschikking worden gesteld.

29.6 De eigendom van het Standaardpakket en de rechten van industriële en intellectuele eigendom ten aanzien van het Standaardpakket blijven bij de Leverancier berusten en zullen door de Wederpartij worden gerespecteerd. De Wederpartij zal aanduidingen betreffende rechten van industriële of intellectuele eigendom, zoals auteursrechtaanduidingen, niet verwijderen en niet onleesbaar of onherkenbaar maken.

29.7 Door het aangaan van een overeenkomst welke betrekking of mede betrekking heeft op een door de Leverancier ontwikkeld Standaardpakket verklaart de Wederpartij ermee bekend te zijn dat het Standaardpakket vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van de Leverancier bevat. De Wederpartij is gehouden het Standaardpakket geheim te houden en niet aan derden bekend te (doen) maken.

29.8 In afwijking van de termijn genoemd in Artikel 10 van deze Voorwaarden, bedraagt de garantieperiode ten aanzien van een Standaardpakket drie maanden vanaf de levering; gedurende deze periode zal de Leverancier naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen wanneer de Programmatuur van het Standaardpakket niet aan de gebruikershandleiding van het Standaardpakket voldoet. Alleen wanneer er een onderhoudsovereenkomst is gesloten of wanneer een gebruiksvergoeding is overeengekomen waarbij het onderhoud is inbegrepen, zal een dergelijk herstel kosteloos worden uitgevoerd, tenzij de gebreken zijn veroorzaakt door of verband houden met gebruiksfouten aan de zijde van de Wederpartij of andere niet aan de Leverancier toe te rekenen oorzaken. In andere gevallen zullen de kosten van herstel steeds aan de Wederpartij in rekening (kunnen) worden gebracht. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantie vervalt zodra het Standaardpakket door anderen dan de Leverancier wordt of is aangepast of gewijzigd. De garantie geldt voorts niet ten aanzien van gebreken welke zijn veroorzaakt door of verband houden met het zogenaamde millenniumprobleem. De leverancier garandeert niet dat het Standaardpakket zonder onderbreking of zonder gebreken zal functioneren of dat alle gebreken zullen worden hersteld of verbeterd.

29.9 Wanneer voor het Standaardpakket met de Leverancier een onderhoudsovereenkomst is gesloten, of wanneer een gebruiksvergoeding is overeengekomen waarbij het onderhoud is inbegrepen, is de Wederpartij gehouden de Leverancier terstond schriftelijk en op voldoende duidelijke wijze de in de Programmatuur van het Standaardpakket geconstateerde gebreken mede te delen. De Leverancier zal alsdan na ontvangst van deze mededeling naar beste vermogen de gebreken herstellen indien de Programmatuur van het Standaardpakket niet aan de gebruikershandleiding van het Standaardpakket voldoet. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder het onderhoud. Indien gebreken zijn veroorzaakt door of verband houden met gebruiksfouten aan de zijde van de Wederpartij of andere niet aan de Leverancier toe te rekenen oorzaken, is de Leverancier gerechtigd aan de Wederpartij de kosten van herstel in rekening te brengen. Indien gebreken zijn veroorzaakt door of verband houden met enige wijziging of aanpassing van de Programmatuur van het Standaardpakket door anderen dan de Leverancier zal Leverancier gerechtigd zijn geheel van herstel af te zien dan wel, wanneer tot herstel wordt overgegaan, aan de Wederpartij de kosten van herstel in rekening te brengen.

29.10 Wanneer ten aanzien van een door de Leverancier ontwikkeld Standaardpakket een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal de Leverancier wanneer een verbeterde versie van het Standaardpakket voor de markt beschikbaar komt zo'n versie aan de Wederpartij ter beschikking stellen. Onverminderd de bepaling van Artikel 29.8, is de Leverancier in elk geval na verloop van drie maanden van het ter beschikking stellen van een nieuwe versie niet meer gehouden tot enig herstel van gebreken in een oudere versie. De Leverancier is gerechtigd om, indien een nieuwe versie van het Standaardpakket vergeleken met oudere versies nieuwe mogelijkheden en/of functies biedt, voor het ter beschikking stellen van die nieuwe versie een vergoeding te verlangen.

29.11 Wanneer de Leverancier niet een zelf ontwikkeld Standaardpakket ter beschikking stelt, maar het recht tot gebruik van een Standaardpakket slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van een gebruiksof licentieovereenkomst van of met een derde, of indien het onderhoud ten aanzien van een Standaardpakket wordt uitgevoerd op basis van of overeenkomstig de bepalingen in een overeenkomst van de Leverancier met een derde, gelden niet de bepalingen van de Artikelen 29.1 tot en met 29.10 van deze Voorwaarden, doch slechts de bepalingen van de desbetreffende overeenkomst(en) van de Leverancier met die derde(n). De Leverancier zal de Wederpartij op diens verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

 

Artikel 30: Avisering

30.1 Indien is afgesproken dat Advisering in stappen of fasen zal gebeuren, is de Leverancier gerechtigd de werkzaamheden met betrekking tot een volgende stap of fase dan wel enig deel van die werkzaamheden uit te stellen of op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de voorafgaande stap(pen) of fase(n) schriftelijk heeft goedgekeurd.

30.2 Partijen kunnen wijzigingen en/of uitbreidingen van de overeengekomen werkzaamheden overeenkomen. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal de Leverancier de Wederpartij mededelen welke prijsverhoging de gewenste of overeengekomen wijziging(en) of uitbreiding(en) met zich mee zal (zullen) brengen. In geval van wijziging of uitbreiding zal het tijdstip waarop de werkzaamheden zullen worden voltooid navenant worden opgeschoven.

30.3 Indien aan de Leverancier tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden blijkt dat een wijziging en/of uitbreiding daarvan noodzakelijk of wenselijk is, zal hij de Wederpartij daarover inlichten waarbij, in geval voor de Advisering een vaste prijs is afgesproken, de Leverancier de Wederpartij zal mededelen welke prijsverhoging de wijziging of uitbreiding met zich zal brengen. Indien de Wederpartij alsdan niet binnen veertien dagen schriftelijk met de voorgestelde wijziging(en) en/of uitbreiding(en) heeft ingestemd, zal de Leverancier gerechtigd zijn de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of te staken, in welk geval de Wederpartij gehouden zal zijn de Leverancier een vergoeding te betalen voor de reeds verrichte werkzaamheden volgens het door de Leverancier gehanteerde tarief, ook indien een vaste prijs was overeengekomen, zulks onverminderd het recht van de Leverancier tot het vorderen van schadevergoeding. Indien de Leverancier de Wederpartij omtrent een noodzakelijke of gewenste wijziging of uitbreiding inlicht, zal het tijdstip van de voltooiing der Advisering tenminste drie weken worden opgeschoven, terwijl voorts, indien een wijziging of uitbreiding van de werkzaamheden plaatsvindt, dit tijdstip navenant verder zal worden opgeschoven.

 

Controlicon te Werkendam, Nederland